Het verschil tussen een asset en liability - Cash Met Ken (2024)

/ Besparen, Mindset / Door Kenneth/ 13 augustus 2020

Misschien heb je er al ooit van gehoord. Een Asset en Liability. Het zijn belangrijke termen op de weg naar meer financiële vrijheid of rijkdom en kun je bij al je aankopen gebruiken. Wil je weten waar de begrippen vandaan komen? In het boek Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki wordt hier uitgebreid op ingegaan. Er is overigens ook een Nederlandse versie te koop. Begrijpen wat een asset en liability zijn is het fundament waarom rijken rijker worden en armen armer.

Het verschil tussen een asset en liability - Cash Met Ken (1)

Inhoudsopgave

 • 1 Wat is een asset?
 • 2 Wat is een liability?
 • 3 Even een mythe uit de wereld helpen
 • 4 Hoe krijg je meer assets en minder liabilities?
 • 5 Is dus elke aankoop een liability?

Wat is een asset?

Een asset is (in tegenstelling tot een liability) iets waar je veel van wilt hebben. Een asset is iets wat telkens weer geld of goederen moet opleveren. Een goed voorbeeld is een huis dat je verhuurt of dividend dat je krijgt uit aandelen. De grote geldbomen dus! Je hebt ook kleine assets. Bijvoorbeeld kippen in de tuin. Je geeft ze gewoon jouw groente- en fruitafval en je krijgt er eieren voor terug. Verkoop de eieren aan je familie, collega’s of buren en je hebt erg makkelijk een asset erbij. Een asset is dus écht passief inkomen.

Wat is een liability?

Je raad het al. Een liability is iets wat geld kost. Denk maar aan een mooie auto of een abonnement voor je telefoon of ondergoed. Het klinkt misschien vreemd maar wat voor sommigen rijkdom betekent, zoals een dikke auto, groot huis, dure telefoon en mooie kleren is eigenlijk armoede want dat zijn allemaal assets. Die persoon betaalt alleen maar en krijgt er niks voor terug. Echte rijkdom zie je niet. Je kunt namelijk niet zien aan iemand of die aandelen heeft, vastgoed verhuurt of zonnepanelen op zijn dak heeft liggen.

Even een mythe uit de wereld helpen

Om met de deur in het koophuis te vallen: een eigen woning is geen asset maar een liability. Je moet er namelijk elke maand voor betalen en het levert je niks op. Sterker nog; waarschijnlijk heb je het huis gekocht met een lening (hypotheek), waar je ook nog eens rente over betaald. Misschien dat je bij verkoop meer krijgt dan dat het nu waard is, maar dat is geen zekerheid. Ook met die waardestijging in het vooruitzicht is het geen asset want het levert je niet structureel geld op. Het is een speculatie. Je huis verandert pas in een asset als het structureel geld oplevert. Je kunt bijvoorbeeld via AirBNB een kamer in je huis verhuren. Dan wordt (een deel van) jouw huis een asset!

Veel mensen denken dat een eigen woning ook een asset is. Dat is het niet. Sterker nog, je hebt er waarschijnlijk een flinke lening voor afgesloten. Hoezo levert het dan nog geld op?

Waardevermeerdering is geen vorm van asset omdat het onzeker is of het iets gaat opleveren en het niet structureel is.

Hoe krijg je meer assets en minder liabilities?

Door te denken als een ondernemer. Als je een werknemer bent, kun je kijken hoe jouw werkgever zich gedraagd. Die nieuwe smartphone voor jou? “ach de oude kan nog wel even mee”. De baas stelt hier de aankoop van een liability uit. Heel slim. Heb jij een manier gevonden om kosten te besparen? Dan is jouw baas waarschijnlijk heel enthousiast en luistert geïnteresseerd. Jij kan er namelijk voor zorgen dat zijn asset (het bedrijf) beter rendeert. Je baas gaat voor meer winst en minder kosten.Meer assets en minder liabilities.

Het draait allemaal om je winst-verlies rekening. Ook jij bent wat dat betreft een ondernemer. Je kijkt wat er binnenkomt (waarschijnlijk salaris) en wat eruit gaat (vaste en variabele kosten). Het verschil is je winst (of verlies) en dat is de basis voor een goed financieel huishouden. Je winst kun je in assets stoppen. En probeer ondertussen zoveel mogelijk te besparen op liabilities. Vraag je dus bij elke aankoop af of je het écht nodig vindt, of je er gelukkig van wordt en of je de maandelijkse last (of aanvullende kosten op de lange termijn) kan en wil dragen.

Goede voorbeelden van assets zijn:

 • Huur uit vastgoed
 • Dividend uit aandelen
 • Rente op je spaarrekening
 • Iets automatisch verkopen op internet
 • Een website beheren die winst maakt
 • Zonnepanelen op je dak
 • Auto verhuren
 • Kamer verhuren
 • Zakgeld van je ouders

Vooral via internet zijn er tegenwoordig veel kansen om assets laagdrempelig te bemachtigen (passief inkomen). Wist je bijvoorbeeld dat je bijna bij elke aankoop die je doet op internet, geld kan verdienen? Makkelijker wordt het niet. Oké, niet echt een asset maar als je toch geld moet uitgeven, kun je net zo goed wat bijverdienen door een paar extra klikken.

Is dus elke aankoop een liability?

Strikt genomen is een liability iets wat elke keer geld kost. Eten kopen is dus geen liability. Een zorgverzekering wel maar is eigenlijk gewoon hard nodig (en verplicht) dus dat vind ik ook geen liability. Ik zie liabilities dus als luxe uitgaven waar je maandelijks of jaarlijks aan vast zit en die alleen maar geld kosten. Auto, scooter, motor, abonnementen, hypotheek, leningen maar ook abstracte dingen zoals jouw honger naar telkens nieuwe kleren of de behoefte om elke week uit eten te gaan. Het is afhankelijk van je eigen situatie wat precies een liability is of niet. Zo kan een mooi maatpak jouw klanten overtuigen om zaken te doen met jou.Een echte winstpakker dus!

En natuurlijk, je moet ook kunnen genieten van het leven! Maar als je al niet meer weet wat je afgelopen maand hebt gekocht aan luxeproducten, dan moet je je echt afvragen of deze luxeproducten niet gewone producten zijn geworden.

I'm a financial enthusiast with a deep understanding of the concepts mentioned in the article. The distinctions between assets and liabilities are fundamental to achieving financial freedom and wealth, a topic extensively covered in Robert Kiyosaki's "Rich Dad Poor Dad."

Assets are items that generate income or goods consistently. Examples range from rental properties to dividends from stocks. Even smaller assets, like chickens in your backyard, can provide passive income by exchanging eggs for goods. Understanding assets is crucial because they represent sources of passive income.

On the flip side, liabilities are things that incur costs. This includes luxury items such as a fancy car, a smartphone subscription, or even clothing. Despite appearing as signs of wealth, these are liabilities because they only incur expenses without generating returns.

It's essential to debunk a common myth: a personal residence is not an asset but a liability. The monthly mortgage payments and lack of consistent income make it a liability. Only when the property generates income, like through Airbnb rentals, does it transform into an asset.

To accumulate more assets and reduce liabilities, adopting an entrepreneurial mindset is key. Like a business owner, focus on optimizing your profit and loss statement. Cut unnecessary costs, scrutinize each purchase, and invest in assets that contribute to long-term financial well-being.

Examples of assets include:

 1. Rental income from real estate
 2. Dividends from stocks
 3. Interest from savings accounts
 4. Automatic online sales
 5. Managing a profitable website
 6. Renting out your car or a room

Especially through the internet, there are ample opportunities to acquire assets for passive income. You can even earn money while spending online. While not a traditional asset, it's a way to offset expenses with a few extra clicks.

Regarding liabilities, strictly speaking, these are recurring expenses that only drain your finances. While necessities like food and health insurance aren't considered liabilities, luxury expenses like vehicles, subscriptions, mortgages, and loans fall into this category. It's subjective and depends on individual circ*mstances.

In conclusion, balancing assets and liabilities is akin to managing your own profit and loss statement. Regularly assess your financial situation, cut unnecessary expenses, and invest in income-generating assets. Enjoy life but be mindful of turning luxuries into financial burdens.

Het verschil tussen een asset en liability - Cash Met Ken (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 6051

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.